Loading...

Detailed resource audit

Detailne ressursikasutuse analüüs keskendub eelneva ülevaatliku ressursikasutuse analüüsi põhjal defineeritud valdkonnale/valdkondadele või muudele eelnevatele analüüsidele, mis on ettevõttes tehtud ressursikasutuse kohta ning milles:

 • antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ning tulevikuplaanidest
 • antakse seni tehtud analüüside põhjal ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ning võimalikest ressursisäästuprojektidest ettevõtte erinevate objektide ja ressursside lõikes
 • valitakse detailse ressursikasutuse analüüsi olulised objekti(d) ja ressursid ning põhjendatakse valikut
 • analüüsitakse detailselt valitud objekti senist ressursikasutust ning koostatakse ressursikasutuse baasstsenaarium(id) (erinevate ressursside lõikes)
 • võetakse muuhulgas arvesse tootmise eripärad (nt tsüklilisus)
 • määratletakse valitud objekti(de) toodang ja toodanguühik
 • koostatakse ja kirjeldatakse objekti(de) ressursisäästuprojekt(id) koos saavutatava säästu (ressursikasutuse baasstsenaariumi ja projekti stsenaariumi ressursikasutuse vahe), hinnangulise maksumuse, tasuvusaja ja kaasnevate riskidega;
 • valitakse saadud analüüsi tulemuste põhjal ressursisäästuprojekt(id), mida soovitatakse kohe teha või siis hiljem teatud tingimuste täitumisel;
 • tehakse valitud projekti(de)le tundlikkuse analüüs (nt muutes säästu avaldumise määra,
 • projekti investeeringu või jooksvate kulude taset jms) hindamaks valitud muutujate varieeruvuse mõju projekti tasuvusele;
 • koostatakse valitud projekti(de) tegemiseks vajalik tegevuskava ja seireplaan.

Ainult detailse ressursikasutuse analüüsi nõuetele vastav aruanne on tulevikus aluseks ressursisäästuprojekti rahastamistaotluse esitamisel.