Loading...

Detailne ressursiaudit

Detailne ressursikasutuse analüüs keskendub eelneva ülevaatliku ressursikasutuse analüüsi põhjal defineeritud valdkonnale/valdkondadele või muudele eelnevatele analüüsidele, mis on ettevõttes tehtud ressursikasutuse kohta ning milles:

  • antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ning tulevikuplaanidest
  • antakse seni tehtud analüüside põhjal ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ning võimalikest ressursisäästuprojektidest ettevõtte erinevate objektide ja ressursside lõikes
  • valitakse detailse ressursikasutuse analüüsi olulised objektid ja ressursid ning põhjendatakse valikut
  • analüüsitakse detailselt valitud objekti senist ressursikasutust ning koostatakse ressursikasutuse baasstsenaarium(id) (erinevate ressursside lõikes)
  • võetakse muuhulgas arvesse tootmise eripärad (nt tsüklilisus)
  • määratletakse valitud objekti(de) toodang ja toodanguühik
  • koostatakse ja kirjeldatakse objekti(de) ressursisäästuprojekt(id) koos saavutatava säästu (ressursikasutuse baasstsenaariumi ja projekti stsenaariumi ressursikasutuse vahe), hinnangulise maksumuse, tasuvusaja ja kaasnevate riskidega;
  • valitakse saadud analüüsi tulemuste põhjal ressursisäästuprojekt(id), mida soovitatakse kohe teha või siis hiljem teatud tingimuste täitumisel;
  • tehakse valitud projekti(de)le tundlikkuse analüüs (nt muutes säästu avaldumise määra, projekti investeeringu või jooksvate kulude taset jms) hindamaks valitud muutujate varieeruvuse mõju projekti tasuvusele;
  • koostatakse valitud projekti(de) tegemiseks vajalik tegevuskava ja seireplaan.

Ainult detailse ressursikasutuse analüüsi nõuetele vastav aruanne on tulevikus aluseks ressursisäästuprojekti rahastamistaotluse esitamisel.